Akce
Typ Název Cena
Všechny akce
AKCE LÁZNĚ BOJNICE - LD BANÍK 11 400,- Kč
 
 

Prodejní podmínky

INFO K POBYTŮM 2018:

VČASNÝ NÁKUP
Sleva za včasný nákup při úhradě celé částky zájezdu nejpozději dne 28. února 2018 ve výši 200 Kč/os. při platbě v kanceláři.

SLEVA PRO SENIORY
Každý senior, který pobírá starobní nebo invalidní důchod a senior nad 55 let získává slevu 150 Kč. Tato sleva je uvedena přímo v tabulce u jednotlivých pobytů jako cena pro seniory.
Slevy se nevztahují na zájezdy do 4 dnů trvání a na pobyty partnerských CK.

VĚRNOSTNÍ SLEVA
Klient, který se zúčastnil některé z našich akcí, jež se uskutečnily v letech 2015, 2016 a 2017,
získává věrnostní slevu 150 Kč při platbě v kanceláři CK SOCHOR.CZ s.r.o

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

Dálková autobusová doprava z Plzně na místo a zpět (autobus zůstane v místě pobytu), ubytování, stravování, průvodce, zabezpečení programu, pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u České podnikatelské pojišťovny.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

Příplatek za dopravu do Plzně a za nástup mimo plánovanou trasu jízdy.

 

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení: Tyto podmínky upravují vzájemný vztah mezi pořádající CK SOCHOR.CZ (dále jen CK) a účastníkem zájezdu. Vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí platebními ustanoveními českého právního řádu, zejména občanského (popřípadě obchodního) zákoníku. CK si vyhrazuje právo v nabídkových listech a katalozích uvést i odlišné podmínky, které mají potom přednost před těmito podmínkami. Děti do 15 let mohou cestovat jen v doprovodu osob starších 18 let, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

II. Smlouva o zájezdu: Zákazník obdrží přihlášku na zájezd, kterou po vyplnění a podepsání předá nebo zašle CK. Ta na základě přihlášky uzavře se zákazníkem smlouvu o zájezdu a o poskytnutí služeb cestovního ruchu (lze ji uzavřít i bez přihlášky, tedy přímo). Přihlášku lze podat i hromadně. Za smluvní závazky dalších přihlášených, stejně jako za vlastní, ručí ten, kdo podepsal smlouvu o zájezdu. Tato osoba musí být na přihlášce a cestovní smlouvě uvedena jako první. Potvrzením smlouvy o zájezdu pracovníkem CK se tato stává závaznou rezervací zájezdu.

III. Platební podmínky: Po podepsání smlouvy o zájezdu je zákazník povinen 50% ceny zájezdu uhradit ihned anebo (se svolením CK) do 14 ti dnů a o provedené platbě předložit (zaslat) CK doklad (kopii dokladu). Zbytek ceny musí být zaplacen tak, aby doklad o zaplacení byl CK doručen nejpozději do 60 dnů před nástupem na akci. Nebude-li cena v této lhůtě uhrazena, je CK oprávněna smlouvu o zájezdu zrušit. V případě rezervace ve lhůtě kratší než 60 dnů je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu a platbu lze odložit jen na základě dohody mezi zákazníkem a CK.

IV. Cena zájezdu: Ceny jsou cenami smluvními. Zahrnují služby, které jsou specifikovány v nabídkových listech a katalozích CK a jsou potvrzeny smlouvou o zájezdu. Orientační cena zájezdu je uvedena v nabídkových listech a katalozích CK. Závazná cena je pak uvedena v smlouvě o zájezdu.

V. Změny rozsahu služeb a případně i cen: CK je oprávněna uskutečnit i po uzavření smlouvy o zájezdu změnu rozsahu a náplně služeb, bude-li tato vynucena objektivními skutečnostmi mimo vliv CK (např. změny podmínek dopravců a změny u zahraničních dodavatelů služeb, změny v poplatcích, daních, tarifech v ČR i v zemích plnění, změny kurzu zahraniční měny atd.). Výše uvedené objektivní skutečnosti mohou rovněž vést ke změně ceny zájezdu. Na změnu ceny zájezdu mohou mít vliv i změny kurzu Kč vůči měnám, v nichž CK hradí závazky ubytovatelům. (Výchozí kurz, v němž jsou ceny kalkulovány, bude na požádání doložen CK). Ke změně ceny zájezdu je CK oprávněna dojde-li ke zvýšení kurzu příslušné měny o více než 5% oproti kurzu výchozímu, a to ke dni platby do zahraničí. O všech skutečnostech vedoucích ke změně ceny zájezdu, jakož i o nové ceně zájezdu, je CK povinna zákazníka informovat ihned, jakmile se o nich dozví. Přesáhne-li zvýšení cenu zájezdu o více než 10%, má zákazník právo ve lhůtě uvedené v oznámení o změně ceny, odstoupit od cestovní smlouvy bez storna - a jiných poplatku. Neodstoupí-li zákazník ve stanovené lhůtě od smlouvy, má se za to, že s novou cenou souhlasí. Zákazník má právo odstoupit bez poplatku od smlouvy i v případě, že CK v důsledku výše uvedených neovlivnitelných skutečností bude muset změnit služby ve smlouvě o zájezdu uvedené sice bez vlivu na cenu, či s vlivem menším než 10%, avšak tyto změny zásadním způsobem ovlivní negativně podmínky zájezdu (tj. budou-li zákazníkovi nabídnuty služby zřejmě nižší kvality, než bylo ve smlouvě uvedeno). V případě neuhrazení navýšené ceny do 14 dnu před začátkem pobytu je CK oprávněna cestovní smlouvu zrušit. V takovém případě bude účastníkovi zájezdu vrácena zaplacená částka po odpočtu stornopoplatku a nákladu vzniklých CK v důsledku storna.

VI. Zrušení zájezdu zákazníkem: Zrušení musí být provedeno v každém případě písemně, rozhodující je datum doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu CK. Avšak za den, kdy byl zájezd stornován, je považován ten den, kdy storno zákazník oznámí CK a to ústně, telefonicky, elektronicky…, tedy jakýmkoliv způsobem. Při stornu je nutné doložit doklady prokazující odstoupení od smlouvy (lékařská zpráva, policejní protokol, apod.). Stornopoplatky:

a) základní stornopoplatek (minimální stornopoplatek) – 400 Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na nákladech)

b) do 45 dní před nástupem - 10% z celkové ceny, nejméně však 400 Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na nákladech)

c) do 15 dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta na nákladech, které vynaložila CK, nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu.

d) 15 a méně dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta, která vznikla CK, nejméně 70% z celkové ceny zájezdu. (Není vyloučeno, že dodavatelé služeb - ubytování, stravování, doprava - budou již účtovat 100% a potom muže výše storna dosáhnout až 100% z ceny poukazu)

e) CK bude ve všech případech při stornování pobytu dbát na to, aby stornopoplatek byl co nejnižší a aby zákazník nebyl poškozen.

Zároveň CK upozorňuje na to, že je možné se pojistit na stornování pobytu ze strany klienta a riziko možných ztrát pro klienta tak zcela minimalizovat. Toto pojištění je možné sjednat přímo u CK.

f) V případě, kdy je zákazník pojištěn na storno pobytu, je mu při plnění příslušného pojistného pojišťovnou vyplacena částka kromě částky za samotné pojištění a kromě částky minimálního storna 400 Kč.

VII. Zrušení zájezdu ze strany CK: Zrušit zájezd muže CK pouze ve výjimečných případech:

a) neprodá-li se minimální počet míst nutných k vypravení turnusu

b) překročí-li v důsledku nepředvídatelných okolností náklady skutečné výrazně náklady plánované (např. při výrazných kurzových pohybech). V těchto případech vrátí CK ihned již dříve zákazníkem zaplacené peníze v plné výši. Na žádné další náhrady však v těchto výjimečných případech nemá zákazník právo.)

c) při zrušení zájezdu je CK povinna toto oznámit klientovi bezodkladně a zároveň je povinna mu přednostně nabídnout náhradní pobyt z nabídky připravených akcí, které v předmětném období organizuje. CK je v případě zrušení akce povinna maximálně vyjít vstříc klientovi, aby došlo k realizaci účasti na plnohodnotné náhradní akci

d) zrušit zájezd může CK také v případě tzv. „vyšší moci“, tedy pokud nastane krizová či katastrofická situace, která zásadním způsobem brání v uskutečnění akce.

VIII. Reklamace: V případě výhrad k úrovni služeb, respektive k jejich nesouhlasu se smluvními podmínkami, je zákazník povinen při skupinových zájezdech své požadavky neprodleně písemně oznámit průvodci - vedoucímu zájezdu. Při individuálních zájezdech pak buď telefonicky u CK, nebo u smluvního partnera CK – garanta akce. Neoznámí-li zákazník své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění. Nepodaří-li se závadu ihned odstranit, může zákazník reklamovat služby nejlépe písemně u CK, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení zájezdu. CK se zavazuje takové reklamace důsledně prošetřit a do 30 dní od jejich doručení zaslat zákazníkovi své písemné stanovisko. Pokud shledá reklamaci jako oprávněnou, je povinna nabídnout zákazníkovi odškodnění.

IX. Promlčení: Nároky, vyplývající ze smlouvy o zájezdu, na které má zákazník právo, se promlčují po 6 měsících od posledního dne termínu zájezdu.

X. Cestovní doklady: Platný cestovní pas (nebo do státu EU – občanský průkaz) si zabezpečuje každý zákazník sám a přitom dbá, aby platnost pasu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců. Cestuje-li zákazník CK do země s vízovou povinností, musí mít pro každou takovou zemi s vízovou povinností v pasu jednu stranu volnou. Víza muže zajišťovat CK, avšak tato nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi mohou vzniknout při neudělení víza, ať už vinou závad v cestovních dokladech, či vinou záporného správního rozhodnutí příslušného zastupitelského úřadu. Poplatek za udělení víza není zahrnutý v ceně zájezdu, každý účastník si jej hradí sám.

XI. Pojištění: CK SOCHOR.CZ s.r.o. má uzavřené platné pojištění záruky v důsledku úpadku CK u ČPP, což stanovuje zákon.  Pojištění léčebných výloh při pobytech v zahraničí, případně pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatku) nebo pojištění zavazadel je možné uzavřít přímo v kanceláři CK SOCHOR.CZ. Samotné pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí je možné uzavřít i v některé z pojišťoven v ČR. CK SOCHOR.CZ může vystavit i pojištění léčebných výloh včetně pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatku) na pobyty v ČR.

XII. Ochrana osobních údajů zákazníků: CK vede databázi, která obsahuje nezbytné identifikační a další osobní údaje zákazníků. CK zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník zároveň stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.