Akce
Typ Název Cena
Všechny akce
AKCE TRENČIANSKÉ TEPLICE - LH Slovakia - Dr. Klasik 15 100,- Kč
AKCE TRENČIANSKÉ TEPLICE - LH Krym - Dr. Klasik 15 350,- Kč
AKCE ADVENTNÍ REGENSBURG 690,- Kč

Prodejní podmínky

INFO K POBYTŮM 2023:

SLEVY, VÝHODY A DOTACE

VČASNÝ NÁKUP

Sleva za včasný nákup při úhradě celé částky zájezdu nejpozději dne 17. března 2023. Sleva je ve výši 200 Kč za osobu. Je však nutné provést platbu za akci v CK SOCHOR.CZ s.r.o., (hotově, platební kartou, bankovním převodem).

VĚRNOSTNÍ SLEVA

Pokud jste se zúčastnili našich akcí v roce 2020, 2021 nebo 2022, máte nárok na věrnostní slevu 150 Kč za osobu. Je však nutné provést platbu za akci v CK SOCHOR.CZ s.r.o., (hotově, platební kartou, bankovním převodem).

SLEVA PRO SENIORY

Každý senior nad 55 let a senior, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, získává slevu 150 Kč za osobu (uvedeno v tabulce).

MIMOŘÁDNÉ SLEVY

Na některé pobyty, které budeme pořádat, bude možné získat mimořádnou fi nanční dotaci. Klimatické léčebné pobyty pro rodiče s dětmi ve vysokohorském prostředí budou dotovány prostřednictvím Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Lze také očekávat dotace na seniorských pobytech pro organizované skupiny – svazy, kluby seniorů. O uvedených dotacích bude naše CK poskytovat informace nejpozději 2 měsíce před konáním konkrétní akce.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Slevy se nevztahují na zájezdy do 4 dnů trvání a na pobyty partnerských CK.

2. Při platbě zájezdu v CK platební kartou, bude v případě storna vrácená částka snížena také o poplatek bance 1,2 % z celkové zaplacené částky.

3. V ceně není zahrnut příplatek za transfer do Plzně nebo za nástup mimo plánovanou trasu jízdy.

4. Pojištění proti úpadku má naše CK uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou a toto pojištění je do ceny každé akce již zahrnuté.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

Doprava z Plzně na místo a zpět (autobus zůstane v místě většiny pobytů), ubytování, stravování (ve většině pobytů), průvodce/delegát (u většiny pobytů), zabezpečení programu (u většiny pobytů), pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u České podnikatelské pojišťovny.

Cestovní kancelář SOCHOR.CZ
IČ: 64834026, DIČ: CZ64834026
Slovanská 7, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 227 143, 724 122 827
info@sochor.cz, www.sochor.cz

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí od 01.12.2018 a jsou platné pro všechny zájezdy cestovní kanceláře CK SOCHOR.CZ, IČ 64834026, se sídlem Otakara Březiny 28, 323 00 Plzeň, (dále CK) a spolu s důležitými informacemi o dopravě, ubytování a dalších službách uvedenými na www.sochor.cz tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK (dále Smlouva). Smluvní strany se podpisem Smlouvy zavázaly jimi řídit. Za zákazníka se považuje jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.
I. SMLOUVA O ZÁJEZDU - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smlouvou se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům poskytne zájezd, dopravu a/nebo jiné služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou celkovou cenu a cenu ostatních smluvených služeb. / 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené Smlouvy mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně též prostřednictvím zplnomocněné osoby – smluvního partnera CK). / 3. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení k účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá Smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jejím souhlasem, a dále, souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. / 4. Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy CK poskytla první službu (např. nástup do autobusu při autobusové dopravě, odbavení na letišti, ubytování v případě pobytu bez dopravy apod.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. / 5. V případě, že ve Smlouvě je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se Smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548, odst 2 OZ. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i) ubytovací/ch kapacit/y, (ii) přepravní/ch kapacit/y, (iii) jiné služby podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky CK oznámí zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, pokud není ve Smlouvě sjednána jiná lhůta, a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od něj obdržela. Zákazník v těchto případech nemá nárok na náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další plnění ze strany CK.
II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY
1. Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, obdobně musí mít zajištěn doprovod a dohled i každá osoba, jejíž zdravotní stav to vyžaduje. / 2. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pouze za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se zákonný zástupce zájezdu sám neúčastní / 3. Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž a do nichž se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek. / 4. Zákazník je povinen: - mít u sebe po celou dobu zájezdu všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), - řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní řády stravovacích a ubytovacích zařízení. / 5. Zákazník má právo na poskytnutí pouze těch služeb, které tvoří součást zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené celkové ceny. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) může CK poskytnout pouze na základě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZÁJEZDU
1. Po podepsání smlouvy o zájezdu je zákazník povinen 50% ceny zájezdu uhradit ihned anebo (se svolením CK) do 14 ti dnů a o provedené platbě předložit (zaslat) CK doklad (kopii dokladu). Zbytek ceny musí být zaplacen tak, aby doklad o zaplacení byl CK doručen nejpozději do 30 dnů před nástupem na akci. Nebude-li cena v této lhůtě uhrazena, je CK oprávněna smlouvu o zájezdu zrušit. V případě rezervace ve lhůtě kratší než 30 dnů je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu a platbu lze odložit jen na základě dohody mezi zákazníkem a CK. / 2. Ceny jsou cenami smluvními. Zahrnují služby, které jsou specifikovány v nabídkových listech a katalozích CK a jsou potvrzeny smlouvou o zájezdu. Orientační cena zájezdu je uvedena v nabídkových listech a katalozích CK. Závazná cena je pak uvedena v smlouvě o zájezdu. / 3. Pro uplatnění dětské ceny je rozhodující věk dítěte v době návratu, kdy dítě nesmí dovršit věku, který je rozhodný pro uplatnění dětské ceny. / 4. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK právo od Smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle čl. VI., čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody / 5. Pokud účastník, z vlastního rozhodnutí nebo vlastního zavinění nebo vlastního opomenutí nevyužije některé z objednaných a zaplacených služeb, nenáleží mu náhrada za takové nevyužité služby.
IV. POJIŠTĚNÍ
CK SOCHOR.CZ s.r.o. má uzavřené platné pojištění záruky v důsledku úpadku CK u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, což stanovuje zákon č. 159/1999 Sb. Pojištění léčebných výloh při pobytech v zahraničí, případně pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatku) nebo pojištění zavazadel je možné uzavřít přímo v CK. Samotné pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí je možné uzavřít i v některé z pojišťoven v ČR. CK může vystavit i pojištění léčebných výloh včetně pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatku) na pobyty v ČR. CK toto pojištění doporučuje.
V. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Uskutečnění zájezdu je vždy podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen méně než 45 zákazníky. Zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna oznámit zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději:
- ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než 6 dní
- ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí 2 – 6 dní
- ve lhůtě 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí méně než 2 dny.
b) CK je oprávněna zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže jí v plnění závazku dle Smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu nebo pobytu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt. CK je povinna bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze Smlouvy) vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu, další nároky zákazníka vůči CK jsou vyloučeny.
c) CK má právo odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným nebo hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, napadá slovně nebo fyzicky jiného cestujícího nebo pracovníka CK nebo poskytovatele služeb či jeho pracovníka, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a nástupu na pobyt
a) CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze Smlouvy. Údaje o změně je CK povinna oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné. Za nepodstatnou změnu je považována i případná změna ubytovacího zařízení při zachování stejné či vyšší kategorie, umístění a hlavních znaků ubytování, pokud ke změně dojde z objektivních důvodů mimo vůli CK.
b) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit závazky ze Smlouvy, může navrhnout zákazníkovi její změnu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku CK oznámí zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, důsledky neodstoupí-li včas od Smlouvy a údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Navrhne-li CK změnu Smlouvy, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy souhlasit nebo zda od Smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
c) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
d) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů či jiných úředních míst nebo z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností (stávky, dopravní komplikace, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na odstoupení od Smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné ani právo na náhradu škody.
e) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z objektivních důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu pokud možno shodném nebo blížícím se k původním podmínkám
- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu.
Případná změna ubytovacího zařízení při zachování stejné či vyšší kategorie, umístění a hlavních znaků ubytování není důvodem k poskytnutí slevy.
f) 1. Změna termínu zájezdu na základě žádosti zákazníka je považována za storno zájezdu ze strany zákazníka s uplatněním stornopoplatků dle čl. VI. VSP. / 2. Změna ubytovacího zařízení na základě žádosti zákazníka je možná pouze v případě, že tuto změnu umožní poskytovatelé služeb a může podléhat poplatku.
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
1. CK je oprávněna před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt odstoupit od Smlouvy z důvodu:
a/ zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle čl. V., odst. 1 VSP
b/ poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze Smlouvy. Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručí CK zákazníkovi. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení.
2. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinnosti CK stanovené Smlouvou nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené Smlouvou a není-li výslovně odstupné stanoveno, pak v následující výši:
STORNOPOPLATKY – ODSTUPNÉ
Zrušení musí být provedeno v každém případě písemně, rozhodující je datum doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu CK. Avšak za den, kdy byl zájezd stornován, je považován ten den, kdy storno zákazník oznámí CK a to ústně, telefonicky, elektronicky, tedy jakýmkoliv způsobem. Při stornu je nutné doložit doklady prokazující odstoupení od smlouvy (lékařská zpráva, policejní protokol, apod.). Stornopoplatky:
a) základní stornopoplatek (minimální stornopoplatek) – 400 Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na nákladech)
b) do 45 dní před nástupem - 10% z celkové ceny, nejméně však 400 Kč (u leteckých zájezdů skutečně vzniklá ztráta na nákladech)
c) do 15 dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta na nákladech, které vynaložila CK, nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu.
d) 15 a méně dní před nástupem - skutečně vzniklá ztráta, která vznikla CK, nejméně 70% z celkové ceny zájezdu. (Není vyloučeno, že dodavatelé služeb - ubytování, stravování, doprava - budou již účtovat 100% a potom muže výše storna dosáhnout až 100% z ceny poukazu)
e) CK bude ve všech případech při stornování pobytu dbát na to, aby stornopoplatek byl co nejnižší a aby zákazník nebyl poškozen. Zároveň CK upozorňuje na to, že je možné se pojistit na stornování pobytu ze strany klienta a riziko možných ztrát pro klienta tak zcela minimalizovat. Toto pojištění je možné sjednat přímo u CK.

f) V případě, kdy je zákazník pojištěn na storno pobytu, je mu při plnění příslušného pojistného pojišťovnou vyplacena částka ve výši 80% ze zaplacené částky, kromě částky za samotné pojištění.

Za odstoupení od Smlouvy s odstupným ve výši 100 % ceny se považuje i nedostavení se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů, případně při uvedení nesprávných či neúplných údajů v dokladech a v případě vyloučení účastníka z poskytování služeb, pokud svým jednáním podstatně narušuje průběh zájezdu nebo pobytu. Cenou se rozumí celková cena zájezdu bez příplatku (pojistného) za cestovní pojištění. Pojistné za cestovní pojištění je nevratné a nepřenosné. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb CK. V případě, že zákazník odstupující od Smlouvy zajistí za odstupujícího účastníka jiného účastníka, bude účtován manipulační poplatek ve výši skutečně vzniklých nákladů. Pokud v důsledku odstoupení zákazníka/zákazníků od Smlouvy zůstane účastníkem zájezdu dle předmětné Smlouvy pouze jeden zákazník, může se tento zákazník zájezdu zúčastnit pouze v případě, že poskytovatel ubytování bude mít k dispozici pokoj typu vhodného pro ubytování pouze jedné osoby a zákazník uhradí příplatek, účtovaný při obsazení takového pokoje pouze jednou osobou.

Pokud jste platili zájezd v CK platební kartou, tak v prípade storna bude snížena vrácená cást o poplatek bance 1,2 %.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost CK kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v provozovně společnosti, tj. na adrese provozovny CK SOCHOR.CZ, Slovanská třída 7, 326 00 Plzeň, na e-mailové adrese CK uvedené ve Smlouvě a na telef. lince 724 122 827, 377 227 143. / 2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu/pobytu poskytována v souladu se Smlouvou. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. / 3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo, v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy, jinak právo zaniká. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Pokud byla Smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti za vady také u tohoto obchodního zástupce. / 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce CK nebo jiného CK pověřeného zástupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. / 5. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podléhají zpoplatnění. / 6. CK je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší době. / 7. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiného subjektu. / 8. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona. / 9. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu (autobusová doprava, letecká doprava). Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při letecké přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. / 10. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat nebo byla-li škoda způsobena z důvodu vyšší moci. / 11. V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje. / 12. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu, hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení. / 13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 . Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz . Pouze pro spory ze smluv uzavřených online je k dispozici online platforma pro řešení sporů provozovaná Evropskou komisí. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
1. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. / 2. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, číslo zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny). / 3. Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). / 4. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na http://www.sochor.cz/o-spolecnosti-prohlaseni-o-ochrane-osobnich- udaju/
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 3 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní a archivační. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat výslovným prohlášením. / 2. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně. Souhlas/y dle tohoto článku může zákazník odvolat písemně, zasláním e-mailu na adresu info@sochor.cz. / 3. Pokud zákazník požaduje pobyt přizpůsobený jeho speciálním potřebám, je povinen na toto upozornit při uzavírání smlouvy o zájezdu.